• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
  Jednostka budżetowa

 • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Tłumacz języka migowego

Klauzula ogólna - Zarząd Mienia m.st. Warszawy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Mienia m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Jednostki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: [email protected] oraz numeru telefonu: 696 011 969.

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

 1. wykonywania czynności związanych z zarządzaniem mieniem polikwidacyjnym, w tym:
  • przejmowanie mienia od dotychczasowych użytkowników oraz szczegółowa inwentaryzacja   przejętego mienia,
  • przygotowanie koncepcji wykorzystania powierzonego mienia,
  • zabezpieczenie powierzonego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dokonywanie okresowych przeglądów powierzonego mienia oraz możliwości jego zagospodarowania,
  • planowanie dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem mieniem.
 2. przygotowania mienia polikwidacyjnego do zbycia,
 3. przeprowadzania remontów bieżących oraz dokonywanie zakupów inwestycyjnych związanych z zarządzanym mieniem,
 4. dokonywania zakupów na cele remontowe i inwestycyjne,
 5. realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz innych zadań inwestycyjnych wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.),
 2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

 

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów.

 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

7.Profilowanie

 

Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 02.09.2020

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 277 03 00 22 836-81-03

 

fax: 22 836-80-61

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.