• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
  Jednostka budżetowa

 • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Tłumacz języka migowego

Klauzula ogólna - Zarząd Mienia m.st. Warszawy

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Mienia m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Jednostki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: [email protected] oraz numeru telefonu: 696 011 969.

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

 1. wykonywania czynności związanych z zarządzaniem i administrowaniem  mieniem powierzonym jednostce do zarządzania przez Prezydenta m. st. Warszawy, w tym:
  • przejmowanie mienia od dotychczasowych użytkowników oraz szczegółowa inwentaryzacja   przejętego mienia,
  • przygotowanie koncepcji wykorzystania powierzonego mienia,
  • zabezpieczenie powierzonego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dokonywanie okresowych przeglądów powierzonego mienia oraz możliwości jego zagospodarowania,
  • planowanie dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem mieniem.
 2. przygotowania mienia - do zbycia,
 3. przeprowadzania remontów bieżących oraz dokonywanie zakupów inwestycyjnych związanych z zarządzanym mieniem,
 4. dokonywania zakupów na cele remontowe i inwestycyjne,
 5. realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz innych zadań inwestycyjnych wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 6. przeprowadzania procesu najmu lokali mieszkalnych, do których Miastu st. Warszawy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, lokali użytkowych oraz powierzchni zlokalizowanych w nieruchomościach budynkowych  na podstawie złożonego wniosku i na podstawie zawartej umowy,
 7. przeprowadzania procedury wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na podstawie złożonego wniosku i na podstawie zawartej umowy.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.),
 2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów. 

 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie automatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

 

8. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 26.10.2022

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 277 03 00

 

 

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.