Statut Zarządu Mienia m.st. Warszawy

Załącznik do uchwały nr LXI/1732/2005 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 28 października 2005 r.

§1

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, zwany dalej Zarządem działa, w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.),
2) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
5) niniejszego statutu..

§2

1.Zarząd jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzonąw formie jednostki budżetowej.
2.Siedzibą Zarządu jest Warszawa.
3.Nadzór nad działalnością Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

§3

1. Do zakresu działania Zarządu należy, w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem mieniem polikwidacyjnym, w tym:
    a) przejmowanie mienia od dotychczasowych użytkowników oraz szczegółowa inwentaryzacja        przejętego mienia,
    b) przygotowanie koncepcji wykorzystania powierzonego mienia,
    c) zabezpieczenie powierzonego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
    d) dokonywanie okresowych przeglądów powierzonego mienia oraz możliwości jego zagospodarowania,
    e) planowanie dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem mieniem.
2) przygotowanie mienia polikwidacyjnego do zbycia,
3) przeprowadzanie remontów bieżących oraz dokonywanie zakupów inwestycyjnych związanych z zarządzanym mieniem,
4) dokonywanie zakupów na cele remontowe i inwestycyjne,
5) realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz innych zadań inwestycyjnych wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
2. Prezydent m.st. Warszaw}' może powierzyć Zarządowi wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania składnikami majątku m.st. Warszawy.

§4

1. Zarządem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców, w liczbie niewiększej niż dwóch i głównego księgowego.
2. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Prezydent m.st. Warszawy.

§5

Do zakresu działania Dyrektora należy, w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,
2) reprezentowanie m.st. Warszawy wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich, w granicach udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa,
3) składanie w imieniu m.st. Warszawy oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planach finansowych, na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa.

§6

Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§7

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki.
3. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Zarząd prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

BIP Statut
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe